Eco - Școala

2017-2018

Derularea programului Eco-Școala în cadrul Colegiului Tehnic Al.I.Cuza Suceava considerăm că va contribui semnificativ la obținerea de noi valori de atitudine și de imagine din perspectiva educației pentru mediu.
Beneficiile școlii prin derularea programului Eco-Școala vor fi :

1. Crearea unei imagini aparte a școlii, prin îmbunătățirea în permanență a aspectului curții școlii și a sălilor de clasă.
2. Creșterea gradului de implicare și responsabilizare a elevilor, în viața școlii și a comunității.
3. Popularizarea activităților derulate de elevii școlii prin intermediul programului Eco-școala.
4. Reactualizarea parteneriatelor cu diferite instituții și realizarea de parteneriate noi.
5. Menţinerea colegiului în rândul eco-şcolilor.
6. Aducerea elementului de noutate prin acțiunile propuse în aria activităților extrașcolare.  
                                  Scopul :
Formarea la elevi a unor comportamente responsabile și conștiente faţă de mediul înconjurător prin dezvoltarea atitudinilor de respect faţă de mediu.
Scopul propus va fi realizat prin obiectivele:
1.menținerea școlii în categoria Eco-școlilor, prin parcurgerea celor 7 pași/elemente esențiale;
2.cunoașterea specificului programului de desfășurare de către întreaga școală;
3. stimularea atitudinilor participative și a voluntariatului în raport de acţiunile de menţinere a calităţii mediului;
4.realizarea de noi parteneriate cu diferite instituții ale comunității locale și instituții școlare;
5. formarea și exersarea unor atitudini de respect față de mediu și problemele de mediu;
6. conştientizarea importanţei acțiunilor de natură ecologică pentru mediul terestru actual prin înţelegerea interdependenţei om-mediu;
7. stimularea creativităţii, a proceselor de comunicare, investigare, interpretare, de lucru în echipă, de a răspunde la situaţii noi şi complexe ale cunoaşterii din perspectivă multiplă;
8. sensibilizarea opiniei publice locale, a locuitorilor cartierului Burdujeni cu privire la necesitatea păstrării unui mediu curat și sănătos.
                  Derularea programului „Eco-Şcoala” reprezintă o modalitate eficientă de a multiplica căile prin care se poate realiza educația pentru mediu în școală.
                 Temele alese pentru acest an școlar (Curtea școlii, Apa) ne oferă posibilitatea demonstrării caracterului interdisciplinar al programului Eco-școala, prin activitățile propuse.
Preocupările cadrelor didactice legate de educația ecologică s-au regăsit și în acest an în realizarea programelor școlare pentru diferite cursuri opționale, aprobate de către ISJ Suceava, care abordează problematica complexă a mediului înconjurător.
Fiecare arie curriculară și disciplină va aborda în maniera proprie în acest an școlar teme legate de educația pentru mediu, pentru a încerca includerea acestora în programele școlare.
Diversitatea acțiunilor propuse în acest an oferă posibilitatea tuturor disciplinelor de a forma competențe de natură ecologică la elevi sau de a utiliza competențele specifice disciplinelor în realizarea unora dintre activitățile propuse pentru acest an școlar: aptitudinile matematice vor fi folosite în scopul realizării situațiilor statistice, abilitățile de redactare a eseurilor specifice orelor de limbă și comunicare vor fi utile în realizarea jurnalului proiectului, deprinderea de a analiza mediul și peisajul va fi folosită în realizarea acțiunilor de tip aplicații practice în parcul școlii.
La îndemâna tuturor vor fi de asemenea și activitățile cu caracter interdisciplinar care pot contribui de asemenea, la dobândirea unor atitudini și comportamente specifice educației ecologice: lecții interdisciplinare, lecții la dirigenție, concursuri școlare.
Ne dorim ca în acest an școlar să multiplicăm activitățile didactice ce vizează educația ecologică, prin intermediul orelor de consiliere și orientare.


Fișa ActivitățiiGÂNDURI DE AZI PENTRU VIITORUL DE MÂINE

Tineri în acţiune pentru un mediu curat și sănătos
Noi și mediul ecoșcoalaProblemele mediului în care trăiesc

  APA- realități și contradicții
APA - izvorul vieții
Zeii arbori

Interdisciplinaritate